Historia DHZ

História Dobrovoľného hasičského zboru

v Zlatníkoch.

 

Hasičom v minulosti ,ale i v dnešnej dobe pripadá neľahká úloha – chrániť životy a majetok spoluobčanov. Poznáme z histórie ,že často velké hodnoty vytvorené ľudskou prácou boli požiarmi či inými prírodnými živlami zničené. Bolo treba hľadať prostriedky a spôsob ,ako tieto hodnoty uchrániť. Preto sa už v minulosti ľudia organizovali do Dobrovoľných požiarnych zborov ,lebo si boli vedomí ,že čeliť týmto živlom je možné iba kolektívnou ochranou.

Dobrovoľný požiarny zbor v Zlatníkoch bol zriadený 27. marca 1932 na ustanovujúcom valnom zhromaždení ,ktorého zvolávateľom bol obvodný dozorca Jozef Záhumenský.

Zloženie prvého výboru bolo nasledovné:

Predseda – Jozef Blina

Velitel - Emil Grauner

1.námestník – Ján Števula

Pokladník – Ján Košík

Gazda a Strojník – Jozef Mondok a Viktor Paule

Členovia boli ďalej : Michal Miksa,Ján Záfer,František Sina,Jozef Čakajda,Štefan Dúcky,Martin Dúcky,Jozef Števula,Vincent Lutka,Jozef Sprostý,Ján Kacík,Pavel Dúcky,Pavel Niko,František Dúcky,Ján Dúcky,Štefan Božik,Ján Čakajda ml.,Emil Niko,Štefan Blina,Štefan Ašverus,Ján Adamička,Martin Miksa a Jozef Dúcky.

V roku 1951 boli prijaté nové stanovy a názov sa zmenil na Miestna hasičská jednota. V neskoršom období bol dlhoročným velitelom Štefan Gešnábel ,v osemdesiatych rokoch Silvester Králik ,, Jozef Kozáček , Ján Sedlák , Ján Kozáček ,Štefan Dúcky – Pán.

Činnosť miestnych hasičov bola počas celej existencie charakteristická hlavne nadšením dobrovoľníkov pre myšlienku ochrany životov a majetkov svojich spoluobčanov a súčastne stálymi problémamí týkajúcich sa otázky financovania a kvalitného technického vybavenia.Zachovalé záznamy dokumentujúce činnosť miestnych hasičov často hovoria o problémoch súvisiacich so zlým vybavením zboru. Z jednych z najstarších dostupných dokladov o požiarnej technike v Zlatníkoch je Prevádzkový denník PPS-8 z roku 1957. Táto striekačka slúžila v zbore do roku 1974 kedy bola pridelená do Zlatník PPS-12.Po založení zboru bola postavená drevenná zbrojnica zvaná „ strekáreň „.Po druhej svetovej vojne bola postavená druhá zbrojnica už s časti murovaná na mieste dnešného dvora kulturneho domu. V roku 1973 bola v akcii Z postavená dnešná požiarna zbrojnica ,ktorá nám v plnéj miere slúži.

Napriek pretrvávajucim ťažkostiam patrili hasiči vždy k aktívnym organizáciam.Ich pomoc bola neocenitelná v prípade častých požiarov v obci ,podielali sa na hasení požiarov v susedných obciach a prichádzali na pomoc aj pri iných ťažkostiach.Nazastupiteľný bol aj ich význam pri organizovaní kultúrnych a spoločenských akcií v obci – boli to hlavne hasičské bály.

Začiatkom deväťdesiatych rokov 20.storočia činnosť hasičov v obci ochabovala. Situáciu riešilo obecné zastupiteľstvo ,ktoré sa rozhodlo činnosť zaktivizovať ,čo sa napokon podarilo.

28.marca 2003 bola obecným zastupitelstvom schválená Zriaďovacia listina Obecného hasičského zboru. Za velitela bol zvolený Ladislav Baček ,zbor mal 34 členov.OHZ ako výkonný orgán obecného zastupitelstva plní úlohy pri požiaroch,živelných pohromách,haváriách a iných mimoriadnych udalostiach.

 

 

Požiare v obci.

V medzivojnovom období najväčšie škody v obci spôsobili požiare.Domy boli stavané blízko seba,takže v prípade požiaru sa oheň rýchlo rozniesol aj na okolité domy.Z požiarov,ktoré zaznamenali oficiálne dokumenty spomenieme požiar z 5.júna 1925 , kedy zhorela stodola Michala Duckeho – Maringu.Požiar založili deti,ktoré v nej fajčili. 17.oktobra1925 spôsobil velký požiar neznámy podpaľač.Začalo horieť u Františka Niku a poškodené boli aj domy Márie Mlynekovej a Ašverusa. Velký požiar postihol obec aj 9.júna 1929.Vypukol okolo 5 hodiny ráno u Ondreja Dúckeho-Basistu a rýchlo sa rozniesol aj na susedné domy.Celkom zhoreli 4 domy,1 maštal a 1 komora.V roku 1933 v obci opäť horelo. 17.oktobra neznámy páchateľ podpálil Miksov dom.Horelo aj na hornom konci a hasiť pomáhali aj hasiči z Malých Hostí. Ďalší požiar bol 15.júna 1935. Opäť horelo v hornom konci a celkom zhoreli 4 domy.V tejto súvislosti kronikár zaznamenal:“ je to príšerné,že obec je skoro každým rokom postihnutá touto hrôzou“. Stalo sa tak aj v marci 1938 ,keď vyhorela horná časť Uličky.

Aj v 20 storočí obec postihujú požiare. 24.júla2002 čiastočne zhorel dom rodiny Spišákovej. 22.augusta 2008 o 4.45hod bol vyhlásený poplach pre požiar domu rodiny Bodockéj.Tento sa bohužial nepodarilo zachrániť a vyhorel.

OHZ sa podiela na hasení každého požiaru v obci a takisto sa zaoberá i prevenciou pred požiarmi.

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.